Projekt DUN


Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej realizuje projekt pod nazwą Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii architektury, historii sztuki, kartografii i historii techniki, ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej – finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Digitalizowany jest obszerny zbiór klisz mało- i średnioobrazkowych, negatywów szklanych, a także dokumentacja towarzysząca kliszom (opisy). Kolekcja powstała w wyniku prowadzonych prac badawczych oraz praktyk studenckich nadzorowanych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Sporządzana i gromadzona od lat siedemdziesiątych XX wieku dokumentacja fotograficzna przedstawia m. in.: zabytki budownictwa przemysłowego, zabytki techniki i przemysłu, zabytki architektury, badania architektoniczne, historyczne plany miast, pomiary inwentaryzacyjne, reprodukcje ikonografii.

 

Negatyw szklany

Negatyw szklany

 

Powyższy zasób dotyczy terenu Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska oraz miasta Wrocławia. Są to materiały o szczególnej wartości, z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie stanowią one jedyną dokumentację zabytków, które w ciągu ostatnich czterdziestu lat zostały zniszczone lub wyburzone.

 

Poprzez digitalizację zasobu zapewnione zostanie bezpieczne, długoterminowe przechowywanie i archiwizacja zasobu  w postaci cyfrowej, a w kolejnym etapie – umożliwienie szerokiego dostępu do dokumentacji fotograficznej zabytków, badań oraz pomiarów inwentaryzacyjnych w Internecie.