Regulamin użytkowania terminala


§1 Zasady obowiązujące Użytkownika Terminala

1. Użytkownik może korzystać z udostępnionego w ramach Strefy Otwartej Nauki Terminala zgodnie z jego przeznaczeniem – to jest dla uzyskania dostępu do zasobów elektronicznych Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej. 
2. Użytkownik może korzystać z udostępnionego w ramach Strefy Otwartej Nauki Terminala dla innych celów związanych z procesem kształcenia – o ile takie czynności nie są zabronione w niniejszym regulaminie.
3. Użytkownik MOŻE korzystać z klawiatury i myszki podłączonej do terminala podpinając je do swojego laptopa POD WARUNKIEM, że kończąc pracę podepnie je do terminala z powrotem.
4. Użytkownik MOŻE korzystać z terminala jako dodatkowego monitora do swojego laptopa, pod warunkiem, że skorzysta z własnego kabla VGA.
5. Użytkownik NIE MOŻE wpinać się przewodem zasilającym ani ethernetowym bezpośrednio do gniazd podłogowych.
6. Użytkownik NIE MOŻE wypinać, bądź przepinać, ani wykonywać żadnych innych operacji przy gniazdach podłogowych, kablach ethernetowych i zasilania podpiętych do terminala.
7. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić każdą awarię terminala, bądź urządzeń peryferyjnych, przy stanowisku, przy którym pracuje.
8. Użytkownik NIE MOŻE przenosić terminali i ich urządzeń peryferyjnych (myszy klawiatury) pomiędzy stanowiskami pracy.
9. Za zniszczenia mechaniczne terminala/urządzeń peryferyjnych odpowiada Użytkownik.
10. Użytkownik ma obowiązek zostawić stanowisko pracy w nie gorszym porządku w jakim je zastał.
11. Użytkownik NIE MOŻE spożywać jedzenia oraz napojów bezpośrednio przy stanowisku terminalowym.
12. Użytkownik może korzystać z listw zasilania położonych na stołach w celu zasilenia swojego sprzętu mobilnego.

§2 Treści udostępnione na terminalu

1. Użytkownik ma prawo do skorzystania z dostępu do internetu za pomocą dostarczonych w sesji przeglądarek internetowych.
2.  Użytkownik ma prawo do skorzystania z dostarczonego w ramach sesji oprogramowania, w tym z open sourceowych programów biurowych.
3. Użytkownik może korzystać z nośników USB podpinając je do terminala w celu przenoszenia plików z i do sesji w której pracuje.
4. Użytkownik może zapisywać pliki, nad którymi pracuje na pulpicie, oraz w „moich dokumentach” na czas trwania sesji. Użytkownik przed zakończeniem pracy musi samodzielnie zabezpieczyć (np poprzez zapis na dysku USB lub poprzez załączenie do e-mail) wszystkie pliki które chce zachować.
5. Użytkownik nie powinien korzystać z innego niż zainstalowane w dostarczonej sesji oprogramowania działającego bezpośrednio w systemie operacyjnym, w tym oprogramowania typu portable.

§3 Zakresy odpowiedzialności

1. Politechnika Wrocławska nie odpowiada za zabezpieczenie wyników pracy Użytkownika w przypadku: automatycznego zakończenia sesji po 15 minutach bezczynności Użytkownika, zerwania sesji z innych przyczyn, awarii terminala.
2. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do wyłączenia terminali, również z aktywnymi sesjami, w każdym momencie, przy uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
3. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do blokowania nieodpowiednich stron internetowych, zawierających treści niebezpieczne dla użytkownika, szerzących pornografię, bądź piractwo internetowe.
4. Politechnika Wrocławska nie przekazuje ani nie zbywa Użytkownikowi żadnej licencji oprogramowania dostarczonego w sesji.
5. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług świadczonych na terminalu w razie wykrycia naruszenia postanowień regulaminu. W takim wypadku Politechnika Wrocławska nie ma obowiązku uprzedzać Użytkownika ani informować o przyczynie wyłączenia usługi.
6. Usługa dostarczana na terminalach jest świadczona na zasadach „best effort”, to jest w sposób nie gwarantujący  pełnej, ciągłej dostępności usługi.
7. Politechnika Wrocławska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek zdarzenia związane z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usługi na terminalach.
8. W szczególności Politechnika Wrocławska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności prawnej za utratę danych związaną z wygaśnięciem sesji Użytkownika lub z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usługi na terminalach.
9. Politechnika Wrocławska nie ponosi  odpowiedzialności prawnej za treści przetwarzane przez Użytkownika w ramach sesji. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność prawną za przetwarzane przez siebie treści, w tym w szczególności: wyświetlane strony internetowe i aktywności na strona internetowych, treść  przetwarzanych, pobieranych i  udostępnianych plików. Jeżeli któraś z tych aktywności jest zakazana prawem Rzeczpospolitej Polskiej lub obowiązującym na terenie RP prawem międzynarodowym, Politechnika Wrocławska będzie niezwłocznie zgłaszać stosownym organom każde podejrzenie złamania takich przepisów bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
10. Politechnika ma prawo gromadzić anonimowe statystki wykorzystania usług dostarczanych na terminale. Statystyki takie mają tylko charakter zbiorczy (np zbiorcza ilość i długości sesji, wykorzystanie zasobów elektronicznych Uczelni), bez danych identyfikujących Użytkowników.
11. Politechnika Wrocławska w ramach świadczonych na terminalach usług nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, nie udostępnia i nie sprzedaje ich. W ramach świadczenia tych usług przetrzymywane są tylko dane typu login i hasło, bez innych danych osobowych. Dane te mają bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi przechowywanymi w systemie bibliotecznym Biblioteki Klasycznej Politechniki Wrocławskiej.
12. Politechnika Wrocławska ma prawo wyłączyć na stałe możliwość korzystania z usług na terminalach Użytkownikom łamiącym postanowienia regulaminu, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika i bez wcześniejszego wskazania przyczyny.

§4 Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień regulaminu może być przeprowadzona bez powiadamiania Użytkownika. W trakcie trwającej sesji obowiązuje regulamin wyświetlony Użytkownikowi na początku sesji.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, będą miały zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego.
3. Treść regulaminu nie stanowi umowy cywilnej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Użytkownikiem.
4. Treść regulaminu jest automatycznie wyświetlana każdorazowo na początku sesji, każdemu Użytkownikowi.