Cele


Cele Punktu Kontaktowego ds. Transferu Technologii:

 

1) Usprawnienie i skoordynowanie działań wszystkich jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni biorących udział w procesie komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczo rozwojowych, a w szczególności rejestrowanie, przekierowywanie i monitorowanie spraw związanych z transferem technologii do właściwych merytorycznie jednostek/komórek Uczelni.

 

2) Wspieranie formalne i prawne jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni w zakresie działań dotyczących transferu technologii oraz monitorowanie procesu komercjalizacji poszczególnych produktów od momentu ich powstania aż do dokonania transakcji (udzielenia licencji, sprzedaży, wniesienia aportem do spółki spin-off).