Wizja


Utworzenie Punktu Kontaktowego ds. Transferu Technologii jest jednym z pierwszych etapów wdrażania Systemu Transferu Technologii na Uczelni. Zadaniem Punktu jest podziału kompetencji oraz koordynacja działań i współpracy jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni w procesie komercjalizacji praw własności intelektualnej, a w szczególności:
1) identyfikowanie i monitorowanie projektów naukowo-badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym produktów końcowych;
2) wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań techniczno-technologicznych w procesie pozyskiwania partnerów biznesowych do ich rozwoju i aplikowania o dofinansowanie prac wdrożeniowych;
3) informowanie i doradztwa organizacyjno-prawnego w zakresie możliwości i procedur transferu technologii;
4) informowanie i doradztwa odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego dla procesu transferu technologii;
5) obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno-prawna w zakresie tworzenia spółek i transferu do nich praw własności intelektualnej.

 

Jako jednostka odpowiedzialna za koordynację tych działań PKdTT:

  • dokonuje podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy jednostki/komórki organizacyjne Uczelni, 

  • inicjuje i wspomaga proces opracowywania i wdrażania procedur oraz ścieżek komercjalizacji, regulaminów zarządzania własnością intelektualną oraz tworzenia spółek typu spin-off, zarządzeń wewnętrznych,

  • tworzy i organizuje funkcjonowanie punktu kontaktowego dla przedsiębiorców i naukowców.

 

Uruchomienie Punktu Kontaktowego w znaczny sposób usprawni i uprości procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działań komercjalizacyjnych na Uczelni poprzez ich koordynację i wdrożenie idei „jednego okienka”.

 

Punkt Kontaktowy ma być postrzegany przez naukowców i przedsiębiorców, jako podstawowa ścieżka kontaktu z Uczelnią w sprawach transferu technologii, niewyłączająca dotychczas stosowanych form komunikacji – poprzez WCTT, wydziały lub inne jednostki organizacyjne. Dodatkowo Punkt Kontaktowy zostanie wyposażony w elektroniczny system ewidencji i monitorowania zleceń komercjalizacyjnych. Pozwoli on na śledzenie bieżącego stanu realizowanych działań w skali Uczelni.

 

Punkt Kontaktowy ma umożliwić realizację następujących funkcji:

  • operacyjnej – polegającej na umożliwieniu naukowcom i przedsiębiorcom dopełnienia procedur i formalności związanych z przebiegiem procesu komercjalizacji w sposób zdalny (elektronicznie) lub osobiście,

  • informacyjnej – polegającej na udzielaniu i udostępnianiu informacji przedsiębiorcom o opracowanych przez Uczelnię nowych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w formie: zgłoszeń patentowych, patentów, know-how, czy oferty badań przemysłowych. 

  • wsparcia i pomocy – polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytanie oraz porad formalno-prawnych, których tematyka jest zgoda z celami funkcjonowania Punktu Kontaktowego. 

  • promocyjnej – polegającej na promowaniu przy współpracy z Działem Marketingu i Promocji oferty technologicznej Politechniki Wrocławskiej w formie reklam, wystaw, seminariów, spotkań przedsiębiorcami.