Regulamin


REGULAMIN
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wrocławskiej


§ 1 Postanowienia ogólne


Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej zwane dalej Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową. Centrum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.


§ 2 Zakres zadań Dyrektora Centrum i  Rady Centrum


1. Centrum kieruje Dyrektor. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu. Dyrektor Centrum pełni funkcję Dyrektora Bibliotek Politechniki Wrocławskiej, w związku z tym musi posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 88 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


2. Zastępców Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorującej. Zakres obowiązków zastępców określa Dyrektor Centrum w porozumieniu z Rektorem.


3.Do zadań Dyrektora Centrum należy, w szczególności:
1) określanie kierunków działalności  Centrum;
2) kierowanie i nadzorowanie funkcjonowania Centrum;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum;
4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej Centrum;
5) podejmowanie decyzji dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, niezastrzeżonych dla  innych organów Uczelni lub Kanclerza;
6) określanie zasad dotyczących gromadzenia i udostępniania zasobów Centrum;
7) przedkładanie Senatowi sprawozdań z działalności Centrum;
8) reprezentowanie Uczelni w zakresach działalności Centrum.


4. W Centrum działa Rada Nadzorująca Centrum,  zwana dalej Radą będąca organem doradczym, opiniującym  i nadzorującym Centrum.


5. Rada powoływana jest przez Rektora na okres kadencji organów Uczelni.


6. Rada Nadzorująca pełni również funkcję Rady Bibliotecznej. Rada w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni pełni funkcję organu doradczego Rektora.


7. W skład Rady wchodzą:
1) Dyrektor Centrum jako przewodniczący;
2) zastępcy Dyrektora Centrum;
3) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału;
4) jeden student oddelegowany przez uczelniany organ Samorządu Studenckiego;
5) jeden doktorant oddelegowany przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne zapraszane osoby.


8. Do kompetencji Rady Nadzorującej Centrum należy opiniowanie, w szczególności:
1) kierunków działalności Centrum;
2) spraw dotyczących sytemu biblioteczno-informacyjnego;
3) kierunków rozwoju funkcjonalności Repozytorium Wiedzy;
4) wniosków Dyrektora w sprawie powołania lub odwołania zastępców Dyrektora Centrum;
5) spraw związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej Centrum;
6) projektu planu rzeczowo-finansowego Centrum oraz sprawozdania z wykonania planu;
7) spraw związanych z polityką kadrową Centrum, w szczególności dotyczących mianowanych  nauczycieli  akademickich;
8) spraw związanych z opracowaniem rozwiązań systemowych i organizacyjnych, usprawniających funkcjonowanie mechanizmów komercjalizacji wiedzy;
9) Regulaminu Centrum;
10) Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej.


9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady bądź upoważniony zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek  Rektora, Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Rady, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.


§ 3 Struktura organizacyjna i zadania Centrum


1. W strukturę Centrum wchodzi:
1) Biblioteka Klasyczna;
2) Biblioteka Elektroniczna;
3) Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką,
a) Dział Transferu Wiedzy i Informacji,
b) Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej,
4) Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii;
5) Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych;
6) Oddziały zlokalizowane w jednostkach organizacyjnych Uczelni.


2. Biblioteka Klasyczna wraz z Biblioteką Elektroniczną tworzą system biblioteczno-informacyjny Uczelni, pełniący funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, a także są ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej.


3. Rektor przekształca system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Decyzje w tych sprawach wymagają opinii Rady Nadzorującej.


4. Centrum w ramach swojej działalności współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uczelni poprzez swoje oddziały.


5. Biblioteka Klasyczna ma za zadanie, w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, magazynowanie, udostępnianie i konserwację zbiorów drukowanych z zakresu dziedzin wiedzy reprezentowanych w Uczelni;
2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury beletrystycznej na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników Uczelni;
3) prowadzenie systematycznych prac w zakresie kontroli oraz selekcji i kasacji zbiorów;
4) współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany publikacji;
5) współpracę z innymi bibliotekami w kraju i za granicą w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
6) magazynowanie i ochronę zbiorów specjalnych;
7) prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej z zakresu bibliologii i informatologii;
8) działalność informacyjną, szkoleniową i instruktażową w zakresie korzystania ze zbiorów i usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny; 
9) tworzenie centralnego katalogu zbiorów bibliotecznych i opiekę nad jego prawidłowym funkcjonowaniem;
10) współpracę w zakresie współkatalogowania z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem (NUKAT) oraz z międzynarodowym serwisem OCLC;
11) organizowanie praktyk i staży zawodowych dla pracowników innych bibliotek oraz studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.


6. Biblioteka Elektroniczna ma za zadanie, w szczególności:
1) gromadzenie i organizowanie dostępu do naukowych zasobów elektronicznych;
2) rejestrację i udostępnianie informacji o dorobku naukowym pracowników, doktorantów 
i studentów Politechniki Wrocławskiej;
3) udostępnianie wyników badań naukowych oraz dorobku naukowego i artystycznego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni w modelu Open Access w Repozytorium Wiedzy;
4) digitalizację zasobów bibliotecznych i innych dokumentów Uczelni;
5) świadczenie usług w zakresie digitalizacji na potrzeby innych instytucji i podmiotów zewnętrznych;
6) tworzenie i udostępnianie cyfrowych zasobów informacji w ramach bibliotek cyfrowych 
i repozytoriów, również we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi;
7) koordynowanie działań w ramach Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej;
8) prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej z zakresu bibliologii i informatologii;
9) działalność informacyjną, szkoleniową i instruktażową w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów i usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny;
10) prowadzenie działalności naukometrycznej na potrzeby Uczelni i instytucji zewnętrznych, a w szczególności wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych;
11) prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej związanej z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego; 
12) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem funkcjonalności bibliotecznych systemów informacyjnych; 
13) świadczenie usług bibliotecznych, informacyjnych i szkoleniowych podmiotom gospodarczym oraz jednostkom administracji państwowej i samorządu terytorialnego, zgodnie z umowami zawartymi przez Uczelnię;
14) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w Polsce i na świecie w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.


7. Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką ma za zadanie, w szczególności:
1) wsparcie formalne i prawne jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni w zakresie działań dotyczących transferu wiedzy i informacji na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych;
2) prowadzenie  działalności doradczo-konsultacyjnej w zakresie współpracy „nauka – gospodarka”;
3) koordynowanie procesu zlecania prac usługowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi                          a podmiotami gospodarczymi;
4) prowadzenie działań promocyjnych/informacyjnych dotyczących oferty naukowo-badawczej Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Działem Marketingu i Promocji, w tym promocji rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym;
5) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie:
a) kooperacji z podmiotami gospodarczymi,
b) tworzenia, aktualizacji i uzupełniania bazy danych innowacyjnych rozwiązań, wyników prac naukowo – badawczych, listy ekspertów z różnych dziedzin;
6) wypracowywanie regulacji systemowych oraz bezpośrednie doradztwo, koordynacja w zakresie obsługi zleceń i umów wynikających ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
7) upowszechnianie wiedzy poprzez organizację spotkań z przedstawicielami środowiska biznesu, 
a także współorganizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, konferencji, targów, współpraca ze stowarzyszeniami kooperującymi z Uczelnią;
8) organizowanie i przeprowadzanie procesu przygotowania dokumentacji oraz zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych  i wzorów przemysłowych do ochrony prawnej;
9) reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej przed Urzędem Patentowym;
10) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony prawnej;
11) organizowanie i przeprowadzanie procesu zawierania umów z zakresu ochrony własności przemysłowej dotyczących komercjalizacji wyników badań;
12) opiniowanie umów w zakresie własności intelektualnej;
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu własności intelektualnej;
14) organizowanie konkursów z zakresu wynalazczości dla studentów i doktorantów;
15) działalność doradczo-konsultacyjna w zakresie własności intelektualnej;
16) udzielanie specjalistycznej informacji normalizacyjnej i udostępnianie norm;
17) współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.


8. Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii ma za zadanie koordynowanie działań jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni w tym Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, brokerów, wydziałowych koordynatorów i spółek celowych Uczelni w procesie transferu technologii, a w szczególności:
1) identyfikowanie i monitorowanie projektów naukowo-badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym produktów końcowych;
2) wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań techniczno-technologicznych w procesie pozyskiwania partnerów biznesowych do ich rozwoju i aplikowania o dofinansowanie prac wdrożeniowych;
3) informowanie i doradztwo organizacyjno-prawne w zakresie możliwości i procedur transferu technologii; 
4) informowanie i doradztwo odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego dla procesu transferu technologii;
5) obsługę organizacyjną, merytoryczną i formalno-prawną w zakresie tworzenia spółek i transferu do nich praw własności intelektualnej.


9. Zespół laboratoriów naukowo-badawczych ma za zadanie, w szczególności:
1) prowadzenie badań w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, w szczególności w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych;
2) pozyskiwanie środków europejskich oraz krajowych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie rozwoju Repozytorium Wiedzy;
3) prowadzenie prac badawczych ukierunkowanych na ich komercjalizację;
4) realizację zadań i usług komercyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie działalności Centrum.

 

§ 4 Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego


1. Z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego w czytelniach i wypożyczalniach Centrum oraz w jego oddziałach lub w formie wypożyczenia poza ich teren, mogą korzystać osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.


2. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania zarówno z zasobów i usług Biblioteki Klasycznej, jak i Biblioteki Elektronicznej.


3. Warunkiem uzyskania karty bibliotecznej jest:
1) przedłożenie dokumentów potwierdzających tożsamość i aktualne miejsce zatrudnienia – w przypadku pracowników Uczelni oraz pracowników innych publicznych szkół wyższych we Wrocławiu, a także pracowników instytucji wchodzących w skład Konsorcjum projektu Bibliotech;
2) przedłożenie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz indeksu wraz z kartą zobowiązań – w przypadku studentów i doktorantów Uczelni lub innych publicznych szkół wyższych we Wrocławiu;
3) uzyskanie zgody Dyrektora Centrum, przedłożenie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uiszczenie kaucji – w przypadku pozostałych użytkowników.


4. Korzystanie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego odbywa się na podstawie odpowiednich porozumień zawartych przez Centrum z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi.


5. Szczegółowe zasady udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego reguluje Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej.


6. Decyzje w sprawach dotyczących udostępniania zbiorów, a nieuwzględnionych w Regulaminie, podejmuje Dyrektor Centrum.


§ 5 Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi


1. Centrum w ramach swojej działalności współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uczelni poprzez swoje oddziały.


2. Pracownicy oddziałów, o których mowa w ust.1, są zatrudnieni na etatach jednostek, przy których oddziały te zostały utworzone.


3. Centrum może także inicjować  i wnioskować o współpracę  z grupami badawczymi spoza Politechniki Wrocławskiej, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.


§ 6 Gospodarka finansowa


1. Centrum prowadzi swoją działalność wykorzystując środki  przyznane :
1) za świadczone usługi ze zleceń od podmiotów gospodarczych;
2) z budżetu Uczelni;
3) na  realizację projektów, w tym:   z publicznych źródeł finansowania;
4) z innych źródeł i dotacji.

 
2. Centrum dysponuje posiadanymi środkami  finansowymi zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone decyzją Rektora Politechniki Wrocławskiej, po zasięgnięciu opinii Senatu.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz przepisy odpowiednich ustaw. Do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu uprawniony jest Rektor Politechniki Wrocławskiej.

 

 

  • pobierz Regulamin pdf